Hafenkai, Mainz

1920_DWRZ 2015.07.16 POV1.1_bearbeitet